Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Inwestycje w Zielonej Gminie Na terenie gm. Krupski Młyn (woj. śląskie) zostanie zrealizowany projekt mający na celu uporządkowanie i rozbudowę systemu kanalizacyjnego. Przedsięwzięcie warte blisko 4,9 mln zł brutto obejmuje m.in. budowę w miejscowości Krupski Młyn przy ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami domowymi oraz przepompowniami. Ponadto w ramach inwesty(...)
»

Ogólne zasady planowania (...)

W artykule „Rozwój sieci ulic w polityce transportowej zrównoważonego rozwoju” (PK 02/03) przedstawione zostały ramy procesu planowania rozwoju sieci ulic. Jest to ważny problem zarówno dla urbanisty (przede wszystkim planisty transportu), jak również dla polityków samorządowych, którzy rekomendują strategię rozwojową i uchwalają w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” przyszły kształt i parametry sieci. W realizacji polityki zrównoważ(...)
»