Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Audyt efektywności energe(...)

Stowarzyszenie SAPE zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej. Uwagi ogólne dotyczą konieczności zdefiniowania i ujednolicenia przedsięwzięć, których efekty będą podstawą do uzyskania „białych certyfikatów”. W opinii SAPE, stosowanie metody uproszczonej jest w pełni zasadne pod warunkiem poprawnego opisania sposobu obliczania efektów, zaś lista przedsięwzięć winna być rozszerzona (przedstawiono propozycje(...)
»

Rejestracja zbiorów danyc(...)

Zgłoszenie zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest – co do zasady – obowiązkiem każdego administratora danych. Nałożenie go umożliwia organowi ds. ochrony danych osobowych sprawowanie kontroli nad prawidłowością procesu przetwarzania takich danych. Tylko w wyjątkowych sytuacjach (art. 43 ust. 1 pkt. 1-11 ustawy o ochronie danych osobowych – u.o.d.o.) administrator jest z tego obowiązku zwolniony. W związku ze zgło(...)
»