Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulaminy dostarczania w(...)

PGW Wody Polskie zaopiniują regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalone przez rady gmin. Do 12 czerwca przedsiębiorstwa wod-kan musiały przedstawić gminom projekty regulaminów.  Rady gmin na mocy nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków utraciły kompetencje do zatwierdzania taryf (robią to PGW Wody Polskie). Jednak to rady nadal są podmiotem istotnym w kwestii regulaminów. Na podstawie projektów przedstawionych przez p(...)
»

Samorządowe rejestry w pl(...)

Zadaniem podmiotów polityki przestrzennej jest nie tylko podejmowanie działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni. Mają one wiele dodatkowych obowiązków, które czasami trudno ująć jednoznacznie w konkretne ramy prawne. Jednym z nich jest zbieranie informacji o planowaniu przestrzennym. Obecnie zbieranie tych informacji na szczeblu podmiotów polityki przestrzennej jest bardzo ograniczone. Większość potrzebnych analiz wykonuje się w ramach zespołów bada(...)
»