Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozporządzenia do poprawk(...)

Obecne sposoby wyliczania poziomów recyklingu oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na podstawie rozporządzeń Ministra Środowiska budzą wiele wątpliwości przedstawicieli gmin. Wymienione przepisy wymagają istotnych poprawek. Bazując na wiedzy wynikającej z praktyki gmin w gospodarce odpadami, warto pochylić się nad przepisami, które wymagają korekt, bowiem nie przystają do realiów. Pierwszą z takich regulacji jest Rozporządzenie Minist(...)
»

Czyje te pojemniki?(...)

  Aktualnie przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (na podstawie zawartej z nimi umowy) dostarczają im pojemniki do zbierania odpadów. Jednak po nowelizacji Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391 – u.c.p.g.) wiele się w tym zakresie zmieniło. Dotychczasowy stan będzie obowiązywał jeszcze tylko w okresie przejściowym, czyli maksymaln(...)
»