Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawo ochrony środowiska(...)

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska odracza widmo kar środowiskowych za zrzut ścieków Na łamach grudniowego numeru „Wodociągów-Kanalizacji” (Modernizacja oczyszczalni ścieków w nowych uwarunkowaniach prawnych, nr 12/2015) informowaliśmy o sankcjach, jakie grożą gminom w przypadku nieprzeprowadzenia wymaganych modernizacji oczyszczalni ścieków. Chodzi zwłaszcza o wymagania wynikające z Dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków kom(...)
»

Obszary specjalne Cz. III(...)

Istnieje kilka aktów prawnych, które mają znaczenie dla ochrony krajobrazu – zarówno pośredniej, jak i bezpośredniej. Wyznaczają one tzw. obszary specjalne. Forma i zakres obszarów specjalnych determinują działania mające na celu ochronę krajobrazu na tych terenach. Oprócz opisanych wcześniej form („Przegląd Komunalny” 9/2013 i 10/2013) można wymienić kolejne obszary specjalne, mające znaczenie dla ochrony krajobrazu. Są to zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – w rozu(...)
»