Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kary za naruszanie decyz(...)

Administracyjna kara pieniężna jest ważnym czynnikiem mobilizującym przedsiębiorców do dbania o nieprzekraczanie dopuszczalnych wartości emisji. Nie jest to jednak tylko sankcja sama w sobie. Ma to być element wdrażania postępu technicznego w zakładach przemysłowych. Zamiana kary pieniężnej na działania proekologiczne jest ważnym mechanizmem dbałości o jakość środowiska. Odraczanie kary Odroczenie płatności administracyjnej kary pieniężnej może nastąpić na(...)
»

Pomoc w interpretacji i z(...)

Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach doczekała się wreszcie komentarza. Wprawdzie publikacji na temat tego aktu prawnego nie brakuje – w tym również komentarza (opublikowanego w 1997 r.), ale brak było dzieła kompleksowo wyjaśniającego jej przepisy z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Jak wiadomo, ustawa ta była kilkakrotnie w sposób bardzo istotny zmieniana. Jest to w istocie zupe(...)
»