Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Kryteria zastosowania met(...)

Tadeusz Pająk Sformułowanie a następnie analiza kryteriów dla systemu, jakim jest kompleksowo realizowana gospodarka odpadami, wydaje się przedsięwzięciem jednakowo złożonym. Jeżeli wziąć pod uwagę to, że termiczna utylizacja odpadów, zapewniająca największy zakres ich przetwarzania z jednoczesnym odzyskiem zawartej w nich energii, może być w zgodzie z prawem polskim i wspólnotowym oraz może być elementem takiego systemu, to łatwo zauważyć, że zarówno kryteria zdefiniowane d(...)
»

Odzysk odpadów na składow(...)

W 2009 r. nastąpiła zmiana regulacji prawnych. Aktualnie obowiązuje nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Zmiana ta wprowadziła1, 2 konieczność zastosowania w procesie odzysku do wykonania warstwy izolacyjnej oraz do budowy tymczasowych dróg dojazdowych do składowiska w(...)
»