Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Biogaz z odpadów – szwedz(...)

Przepisy tej dyrektywy zostały transponowane do polskiego porządku prawnego przez nowelizację ustawy outrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy: „Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych u(...)
»

Że tak powiem(...)

Nihil novi sub sole (nic nowego pod słońcem). Cóż bowiem nowego może się pod słońcem wydarzyć. Obchodzimy 12 rocznicę początku manipulowania przy finansach samorządowych i ciągle obracamy się w tym samym, zaklętym kręgu niemożności i tego samego modelu rozumowania. Kolejny już raz - pytanie do zainteresowanych: który? - resort finansów przystąpił do prac nad projektem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na razie mówi się o założeniach. Powołano na(...)
»