Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Biogaz składowiskowy – pe(...)

W ramach toczącego się procesu legislacyjnego dotyczącego nowelizacji ustawy o OZE, umożliwiającego przeprowadzenie aukcji OZE w 2018 r., warto wskazać na znaczącą pozycję biogazowni na składowiskach odpadów, które powinny stać się ważnym elementem realizacji celów w zakres polityki klimatyczno-energetycznej. Pojęcie biogazu w prawie polskim, na podstawie implementacji rozwiązań unijnych, zostało uregulowane w Ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach ener(...)
»

Gdzie budować kanalizację(...)

W Polsce stosunkowo rzadko porusza się kwestię zrównoważonego rozwoju w kontekście gospodarki ściekowej. Tematyka zrównoważonego rozwoju czy zrównoważonej polityki ściekowej może być rozpatrywana w różnych aspektach, a w artykule poruszono jeden z kluczowych. Ogólne ramy gospodarki ściekowej zostały określone w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do ustanowienia systemów zbierania i oczyszczani(...)
»