Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Straty wody - ostatnie st(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowe w naszym kraju przebyły ostatnio długą drogę. Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych spowodowała wielki boom inwestycyjny, zmianę technologii i rozpoczęła okres intensywnej pracy związanej z pozyskaniem środków, budową i rozruchem różnorakich instalacji i  rozliczeniem zdobytych funduszy. W związku z tym jakość produkowanej wody i oczyszczanych ścieków zrosła czasami skokowo – możemy teraz powiedzieć, że jako(...)
»

Sprawozdawczość głupcze!(...)

Zgodnie z art. 15 ust. 5 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje Ministrowi Środowiska, w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczą dane, roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem. Co przedstawia raport za 2009 r.? Zakres tematyczny raportu jest opisany w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie bazy danych o sprzęci(...)
»