Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Modelowanie jakości zapac(...)

Techniki obliczeniowe do prognozowania oddziaływania emisji odorów na jakość powietrza wywodzą się z ogólnych metod stosowanych do modelowania stężeń substancji w powietrzu, a więc określania charakterystyki pola imisji wokół źródła emisji. W szerokiej gamie modeli, stosowanych w tym celu od wielu lat, w ocenie lokalnych oddziaływań dominującą rolę zyskał model smugi Pasquilla1, znany też pn. modelu Gaussa (odrębną klasą lub tylko podtypem jest model meandrującej smugi(...)
»

Czekamy na zgłoszenia(...)

Konkurs o Puchar Recyklingu umożliwia poszczególnym jednostkom zajmującym się gospodarką odpadami zaprezentowanie efektów swojej działalności i stwarza okazję porównania swojej skuteczności w tym zakresie z osiągnięciami innych uczestników. Pozwala też na wyłonienie liderów, sprzyja rozwojowi rynku odzysku odpadów oraz ułatwia samorządom realizację przyjętych planów gospodarki odpadami. Puchar Recyklingu stał się symbolem dla wszystkich, którym zależy na rozsądnej gospodarce odpa(...)
»