Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

W 2006 r. rząd USA wyda na programy efektywności energetycznej ponad 847 mln dolarów1. Podobnie ogromną wagę do efektywnego wykorzystania energii przywiązują kraje starej Unii Europejskiej oraz Japonia, Australia i Kanada. We wszystkich tych krajach stworzono systemy finansowego wspierania efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, kreując w ten sposób rynek na nowe produkty i usługi. Systemy te stały się integralną częścią polityki energetycznej oraz(...)
»

Odpady komunalne - defini(...)

Pojęcie odpadu komunalnego zostało wprowadzone do naszego ustawodawstwa 1 stycznia 1997 r. z chwilą wejścia w życie Ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Definicję tę powtórzono następnie w ustawie o odpadach z 1997 r. Uznawano to za istotne uzupełnienie wcześniejszej regulacji i likwidację dotkliwej w praktyce luki prawnej. Kryterium uznania danego odpadu za komunalny stanowiło zawsze miejsce jego pochodzenia. Były to przede wszystkim odpady pochodzące z (...)
»