Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Reforma systemu w ujęciu (...)

Trwają sejmowe prace nad reformą gospodarki odpadami komunalnymi. Zaakceptowany przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3670) budzi wiele emocji, w szczególności założenie obligatoryjnego przejęcia przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Ustawa wymusza na gminach zapewnienie odbierania i za(...)
»

Światowy Kongres Środowis(...)

Grzegorz Malina Zmuszeni jesteśmy żyć w zdegradowanym środowisku głównie w wyniku swej własnej działalności, ignorancji i zwykłego niedbalstwa. Stwierdziwszy, że reakcja natury może spowodować poważne skutki (np. klęski żywiołowe jakich doświadczamy), podjęliśmy wysiłki na rzecz ochrony bogactw natury i środowiska poprzez działania prewencyjne i naprawcze, a także narodowe i międzynarodowe programy i przepisy prawne. Biorąc pod uwagę szeroki i interdyscyplinar(...)
»