Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   Prosto z wokandy Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków tylko dla obszaru całej gminy Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 29 czerwca 2017 r. (NR WN-II.4131.1.17.2017). Rada gminy w drodz(...)
»

Element systemu gospodark(...)

Instalacje regionalne, zdefiniowane w art. 4 ust. 1 Ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,mają odgrywać kluczową rolę w zreformowanym systemie gospodarki odpadami. Nie tylko parametry techniczne tych instalacji, warunkujące zdolność do osiągania wymaganych poziomów przetwarzania odpadów, ale także sposób ich funkcjonowania w systemie, a nawet ścieżka dojścia do statusu instalacji region(...)
»