Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami w Pol(...)

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2009 r. minęło pięć lat. Dokładnie 1 maja 2004 r. zaczęły wprost obowiązywać w Polsce rozporządzenia unijne. Należy jednak pamiętać, że poprzedziły to wieloletnie przygotowania, stąd ocenę gospodarki odpadami trzeba przeprowadzać w szerszej perspektywie czasowej niż tylko ostatnie pięć lat. W zakresie gospodarki odpadami od 1 maja 2004 r. obowiązuje m.in. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 259/93 z 1 lutego 1993 r. w sprawie(...)
»

Opłaty podwyższone i opła(...)

Marek Górski Do instrumentów odpowiedzialności administracyjnej zalicza się także kary pieniężne, które w ustawie P.o.ś. zostały ujęte w tytule V. System sankcji finansowych został nieco przebudowany i uporządkowany. Najważniejszą chyba zmianą jest wyodrębnienie dwóch rodzajów sankcji administracyjnych o charakterze finansowym - kar pieniężnych i nowych opłat podwyższonych. Specyficznym rodzajem sankcji jest również tzw. opłata produktowa. W rozumieniu P.o.ś. (...)
»