Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Seveso III – nowa dyrekty(...)

Parlament Europejski i Rada przyjęli tzw. dyrektywę Seveso III. Regulacje skierowane są do stosujących groźne chemikalia przedsiębiorstw, np. zakładów petrochemicznych, farmaceutycznych czy produkujących nawozy sztuczne. Przyjęta 4 lipca br. Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi1, zwana także dyrektywą Seveso III zmienia, a następnie zastąpi Dyrektywę Rady 96/82/WE z 9 grudnia 1996 r., czyli tz(...)
»

Wykorzystanie środków uni(...)

 W ramach wdrażania Narodowej Strategii Spójności 2004-2006 w Polsce realizowano ok. 3 tys. projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym ponad 2 tys. przedsięwzięć związanych z gospodarką ściekową i wodno-ściekową, ponad 160 – z gospodarką odpadami i blisko 550 z ochroną powietrza i klimatu. Interesujące jest wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji projektów z zakresu gospodarki odpadami. W ramach środ(...)
»