Informator

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-3
  DRUKUJ

Czas na wnioski

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostało opublikowane i weszło w życie. Ostateczna treść rozporządzenia bierze pod uwagę postulat, o którego uwzględnienie zabiegała branża wodno-kanalizacyjna (Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, regionalne stowarzyszenia branżowe). Chodzi o możliwość ujmowania amortyzacji w całość, niezależnie od źródeł finansowania środka trwałego. Przepis w ostatecznym brzmieniu stanowi, że jednym z kosztów taryfowych jest „amortyzacja lub odpisy umorzeniowe ustalane zgodnie z przepisami o rachunkowości od wartości początkowej środków trwałych metodą liniową niezależnie od źródeł ich finansowania”. W stosunku do projektu rozporządzenia przedstawionego jeszcze przez Ministerstwo Środowiska w styczniu tego roku przygotowane przez MGMiŻŚ rozporządzenie wprowadza kilka dodatkowych istotnych postulowanych zmian. Uwzględniono m.in. postulaty branży, by nie wprowadzać 5-procentowego ograniczenia marży zysku, zniesiony został też obowiązek pomniejszania niezbędnych przychodów o nadwyżkę zysku z lat poprzednich i wykreślono możliwość stosowania opłaty za przyłączenie do urządzeń wod-kan.
Więcej na ten temat na str. 18-19

Pierwsza monografia o zarządzaniu 

„Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym” pod redakcją naukową dra Pawła Chudzińskiego (PWE, 2018) to pierwsze na polskim rynku opracowanie dotykające w szerokiej skali problematyki zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi. 
W książce przedstawione są systemowe, prawne, organizacyjne i sektorowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw wodociągowych, jak również współczesne koncepcje zarządzania   (zarządzanie procesami, zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, kształtowanie modelu biznesu, outsourcing, benchmarking czy zagadnienie projektowania systemu zarządzania wraz z oceną jego dojrzałości). Autorzy omawiają społeczne aspekty zarządzania (zarządzanie wiedzą i informacją, HR, kształtowanie wizerunku i CSR). 
Nie mniej ważną opisywaną dziedziną są ramy rachunkowości, wyceny przychodów i kosztów, pomiaru wartości przedsiębiorstwa wodociągowego oraz planowania długookresowego w kontekście wyceny efektywności inwestycji czy system pomiaru efektywności w spółkach wod-kan. 
Dwutomowa monografia pod redakcją naszego stałego felietonisty dra Pawła Chudzińskiego, prezesa poznańskiego Aquanetu, wydana została pod patronatem „Wodociągów-Kanalizacji” i będzie od kwietnia dystrybuowana poprzez wydawnictwo Abrys.

 

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus