Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Odroczenie i umorzenie ka(...)

Z problematyką kar pieniężnych za zniszczenie drzew na skutek ich wadliwej pielęgnacji łączą się rozwiązania pozwalające zmniejszyć wymiar zespolonej kary pieniężnej względem sprawcy. Podstawę do takich działań daje art. 88 ust. 3 i 4 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.). Pierwszy z tych przepisów przewiduje bowiem, że: „Termin płatności kar wymierzonych na podstawie ust. 1 odracza się na ok(...)
»

Realizacja planów gospoda(...)

Wymagania prawne dotyczące zakresu, sposobu i formy sporządzania planów gospodarki odpadami zostały zawarte w rozdz. 3 ustawy o odpadach (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 628, z późn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (DzU z 2003 r. nr 66, poz. 620). Z kolei tryb uchwalania planów wojewódzkich, powiatowych i gminnych – jako części odpowiednich programów ochrony środowiska – określono w dziale III tytułu I Prawa ochrony środowiska (...)
»