Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy z popiołem(...)

Odpady popiołów powstają w gospodarstwach domowych w wyniku spalania paliw stałych w piecach, kotłach centralnego ogrzewania lub kominkach. Wiele gmin wdraża selektywne zbieranie popiołów, lecz pojawiają się z problemy z ich zagospodarowaniem. Popiół jest odpadem powstającym w wyniku działalności bytowej mieszkańców. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska, powinien być on klasyfikowany jako odpad komunalny w grupie 20 w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Śr(...)
»

Gminne poziomy recyclingu(...)

Gminne poziomy recyklingu a punkty skupu. Cz. I   Czy odpady „surowcowe” trafiające do punktów skupu surowców wtórnych można ująć przy wyliczeniu poziomów recyklingu w składanych przez gminy sprawozdaniach?   Gminy, na podstawie art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), są zobowiązane do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym 50-procentowych poziomów recyklingu i przygotowania do p(...)
»