Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Hydroliza termiczna Cambi(...)

Zastosowanie hydrolizy termicznej w technologii Cambi jest procesem niewątpliwie nowym. Pierwsze próby zastosowania tego procesu miały miejsce dopiero w 1996 r., ale w swej krótkiej historii uzyskane rezultaty potwierdziły jego dużą przydatność w stabilizacji, pasteryzacji i minimalizacji ilości wytwarzanych osadów. Poniżej przedstawiono doświadczenia, wynikające z zastosowania systemu hydrolizy termicznej w technologii Cambi w kilku europejskich oczyszczalniach ścieków. (...)
»

Sporządzanie miejscowych (...)

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi wyraz aktywnej polityki przestrzennej w skali gminnej. Oczywiście, sam fakt, że w danej gminie uchwalanych jest dużo tego rodzaju dokumentów, automatycznie nie przesądza o wysokiej jakości polityki przestrzennej. (...)
»