Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Charakterystyka odpadów o(...)

Odpady opakowaniowe to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań1. Opakowania stały się integralną częścią samych produktów, a wraz ze wzrostem ilości produkowanych odpadów wzrasta też ilość odpadów opakowaniowych. Masa odpadów opakowaniowych wykazywanych w oficj(...)
»

Monitoring składowisk odp(...)

Wymagania dotyczące gospodarowania odpadami na składowiskach w krajach Unii Europejskiej reguluje Dyrektywa Rady 1999/31/EC w sprawie ziemnych składowisk odpadów. Bezpośrednim jej celem jest stworzenie środków i procedur prawnych, gwarantujących uniknięcie lub zminimalizowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko, związanych ze składowaniem odpadów. Powyższe postanowienia mają zastosowanie do wszystkich rodzajów składowisk, czyli odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętnych(...)
»