Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   PROSTO Z WOKANDY Uchwała w sprawie opłat za usługi komunalne aktem prawa miejscowego? Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 września 2017 r., sygn. akt II OSK 27/16, CBOSA. W jednym ze swoich ostat(...)
»

Wsparcie budownictwa socj(...)

Fundusz Dopłat jest rządowym programem wsparcia budownictwa socjalnego, utworzonym na podstawie art. 5 Ustawy z 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (t.j. DzU z 2014 r. poz. 711). Program ten skierowany jest do podmiotów realizujących przedsięwzięcia polegające na tworzeniu zasobu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, a także noclegowni i domów dla bezdomnych. Dysponentem Funduszu jest Bank Gospodarst(...)
»