Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Reklama

Polecane artykuły:

Gmina gminie nierówna – j(...)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r., która zainicjowała tzw. rewolucję śmieciową, nałożyła na gminy szereg obowiązków. Jednym z najistotniejszych jest wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe. Specyfika g(...)
»

Finansowanie energetyki j(...)

Do 7 kwietnia 2011 r. można składać wnioski o dofinansowanie prowadzenia badań naukowych oraz działań badawczo-szkoleniowych związanych z energetyką jądrową w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7. PR).  Program ten to podstawowy instrument Komisji Europejskiej (KE) do realizacji wspólnotowej polityki naukowo-badawczej. Na jego prowadzenie w latach 2007-2013 przeznaczyła ona ponad 50 mld euro. 7. PR jest podstaw(...)
»