Wszystkie artykuły w kategorii: "Kropla Świata"

Polecane artykuły:

Wykluczenie wykonawców - (...)

Postępowanie o zamówienia publiczne Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przewiduje instytucję wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne. Wykluczenie to następuje w przypadku spełniania chociaż jednej z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 wymienionego aktu prawnego. Artykuł 24 ust. 1 pkt 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się m.in. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęc(...)
»

Przygotowania do budowy o(...)

Planując budowę oczyszczalni ścieków, należy zapoznać się z wymaganiami prawnymi i formalnymi oraz zaleceniami w celu uniknięcia podstawowych błędów. Według ustawy Prawo wodne1, ścieki przemysłowe to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu(...)
»