Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany w planowaniu gospo(...)

Od przyszłego roku wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące planowania gospodarki odpadami, zawarte w Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). Zostały one wprowadzone Ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897), zwaną dalej ustawą nowelizującą.   W konsekwencji rozdział 3 ustawy o odpadach, (...)
»

Polskie prawodawstwo a (...)

Seminarium "Bioenergia w rolnictwie" - POLAGRA FARM 2003 Zgodnie z „Założeniami polityki energetycznej Polski do 2020 r.” (korekta z 2.04.2002 r.), „Strategią rozwoju energetyki odnawialnej” i „Polityką ekologiczną państwa”, w Polsce przewiduje się dalszy dynamiczny rozwój wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zakłada się rozwój wykorzystania wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii. O propo(...)
»