Samorządowe zakłady budżetowe – jednostki świadczące usługi

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2016-7
  DRUKUJ

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Jedną z form wykonywania tego typu zadań gminy, powiatu lub województwa jest samorządowy zakład budżetowy.

Nie może on jednak prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, w związku z czym wypełnia zobowiązania w zakresie: gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz; lokalnego transportu zbiorowego; targowisk i h [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus