Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Zmiany w ustawie o odpada(...)

Sejm uchwalił 20 lipca br. kilka ustaw wprowadzających zmiany do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992, ze zm., dalej jako u.o.). Jedną z nich były zmiany mające na celu „uszczelnienie” przepisów odnoszących się do transportu odpadów, przygotowane niezależnie i wcześniej, wprowadzane wraz z rozbudowanymi zmianami dotyczącymi pozycji, zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska. Zmiany wprowadzane ustawą nowelizującą (A) (ramka) dotyczą (...)
»

Odzysk całkowity rozpuszc(...)

Obowiązująca w Polsce od 2001 r. ustawa o odpadach mówi, iż posiadacz (wytwórca) odpadu jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania go odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe, to odpady należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska. W warunkach polskich wszystkie odpady zawierające rozpuszczalniki organiczne (grupa 14 oraz 04 01, 07 01 07 i 08 01 04 w katalogu odpadów¹) należy unieszkodliwiać poprzez przekształcenie(...)
»