Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mikrobiologiczne wskaźnik(...)

Wzrost mikroorganizmów w sieciach wodociągowych może być źródłem zagrożenia epidemiologicznego. Po raz pierwszy w 1854 r. lekarz John Snow wskazał wodę pitną jako źródło epidemii cholery. Na podstawie badań epidemiologicznych udowodnił on związek pomiędzy zachorowaniami a wodą pobieraną z należącej do parafii św. Jerzego studni, zlokalizowanej na skrzyżowaniu Cambridge i Broad Street w Londynie, poniżej odpływu ścieków. Odcięcie dostępu do wody z tej studni spowodowało ustanie epidemii1,(...)
»

Ile za informację...?(...)

Obowiązują już przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, będących aktami wykonawczymi do Ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W rozporządzeniu ustalono wzór pub(...)
»