Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpady wysypują się z sys(...)

Już blisko dwa miesiące temu na stronach internetowych resortu środowiska ukazał się „Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw”. O tym, jaki będzie jego kształt, debatowano od dawna. Aktualnie trwa dyskusja, czy zaproponowany model gospodarki odpadami w Polsce się sprawdzi i czy jest to pójście w dobrym kierunku.   (...)
»

Projekt budzi pytania(...)

O czywiste jest, że gospodarka odpadami wymaga określenia ram prawnych, m.in. w zakresie technicznego funkcjonowania regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Takie regulacje powinny znaleźć się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. I są one faktycznie proponowane, ale czy nie za często? W 2015 r. opublikowano więcej niż jeden projekt rozporzą-(...)
»