Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Fakultatywna odmowa i opł(...)

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku (u.o.ś.) z października 2008 r. przewiduje m.in., iż przy zaistnieniu określonych przesłanek organ może wyłączyć z udostępnienia pewne informacje (fakultatywne wyłączenie dostępności). Zgodnie bowiem z jej art. 17, można odmówić udostępnienia informacji, jeśli zajdzie jedna z czterech przesłanek. Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli: 1)&(...)
»

Nie można dłużej czekać(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, zaniepokojona przedłużającymi się pracami nad założeniami projektu nowelizacji ustaw o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wystosowała list do Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów. Izba po raz kolejny wnosi o jak najszybsze zmiany w przepisach regulujących gospodarkę odpadami. Jednocześnie pomiędzy KIGO a Polską Izbą Gospodarki Odpadami prowadzone są intensywne rozmowy, aby wypracować wspólne, konsensusow(...)
»