Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wybrane orzeczenia Krajow(...)

Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) wprowadziła istotną zmianę, dotyczącą rozstrzygania sporów między stronami postępowania o zamówienie publiczne. Istniejąca od 1995 r. lista arbitrów została zastąpiona przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO). Od 7 grudnia ub.r. Izba orzeka w sprawach odwoławczych, wszczętych w wyniku wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego. P(...)
»

Nowe standardy selektywne(...)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych stanowi spore wyzwanie dla wielu gmin i związków międzygminnych, które przyjęły odmienny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Od 1 lutego 2015 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 87). Na jej mocy min(...)
»