Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

Promowanie działań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej w obszarze infrastruktury komunalnej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej. Zagadnienie to stanowi również jeden z głównych obszarów, na których opiera się przyjęta przez Radę Europejską w czerwcu 2010 r. strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej pn. „Europa 2020”. Głównym celem strategii jest o(...)
»

Aktualny stan prawny w za(...)

Przełom lat 2001 i 2002 przyniósł istotne zmiany w zakresie prawodawstwa ochrony środowiska, w tym dotyczące gospodarki odpadami. Głównym powodem zmian była konieczność transpozycji wymagań Unii Europejskiej w związku z przewidywaną akcesją Polski, ale również chęć wdrożenia rozwiązań przyczyniających się do coraz lepszej ochrony środowiska w naszym kraju. W zakresie gospodarki odpadami podstawowy akt prawny stanowi Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU Nr 62, poz. 628, (...)
»