Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zestawienie producentów i(...)

 Pełna wersja tabeli Raportu Wod-Kan do pobrania w formacie PDF. (...)
»

Kontrole WIOŚ w firmach, (...)

Nieprzestrzeganie przez przedsiębiorstwa przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska skutkuje zastosowaniem przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska dostępnych prawem środków dyscyplinujących, adekwatnych do stwierdzonego naruszenia. Może to być m.in. pouczenie, grzywna bądź administracyjna kara pieniężna.   Po zakończonej kontroli inspektor sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kie(...)
»