Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zużyty sprzęt elektryczny(...)

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495), zwana dalej ustawą o zużytym sprzęcie, dokonuje transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. WE L 037 z 13 lutego 2003 r. i L 345 z 31 grudnia 2003 r.). Ustawa ta weszła w życie 21 października br., przy czym szereg jej przepisów zostanie wprowadzonych w(...)
»