Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Utrzymanie rowów meliorac(...)

Kwestie związane ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za wydanie decyzji w przedmiocie utrzymania rowów melioracyjnych zostały potraktowane przez prawodawcę dość lakonicznie. Warto jednak przyjrzeć się im bliżej. Analizując brzmienie Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU z 2012 r. poz. 145 ze zm.; dalej: P.w.), za uzasadnione uznać należy twierdzenie, że przedmiotowa ustawa nie należy do zbioru aktów normatywnych obciążających organy gminy licznymi zadaniami(...)
»

Odpady alternatywą dla wę(...)

Wytyczne Unii Europejskiej w kwestii polityki energetycznej zakładają stopniowe zmniejszanie dominacji węgla w Polsce. Ciepłownictwo systemowe, w blisko 75% oparte na węglu, bierze pod uwagę również alternatywne źródła ciepła. Czy w przyszłości odpady mogą choć w części zastąpić węgiel? Jak się okazuje śmieci mogą być łakomym kąskiem dla ciepłownictwa. Możliwość skojarzonego wytworzenia 18 MW mocy cieplnej i 5 MW mocy elektrycznej daje 100 tys. ton spalanych odpadó(...)
»