Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konkurencja na rynku wywo(...)

  Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1 pkt 3 zalicza do zadań własnych gminy kwestie związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz sprawy utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Szczegółowo zadania te określono w odrębnych ustawach.   W przypadku gospodarowania odpadami komunalnymi będą to w szczególności Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz Ustawa z 13 wrześni(...)
»

Eksploatacja suszarni osa(...)

Oczyszczalnia ścieków „Orzegów” jest jednym z trzech obiektów tego typu zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej, eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Instalacja o przepustowości 10000 m3/d obsługuje zlewnię zamieszkiwaną przez 52800 mieszkańców. W latach 2005-2008 oczyszczalnię poddano gruntownej modernizacji ze środków Funduszu Spójności i Miasta. Modernizacja oczyszczalni w (...)
»