Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność i funkcje PSZ(...)

Obowiązek utworzenia i prowadzenia w gminach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wprowadza Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady problemowe i inne selektywnie gromadzone (ramka). Odpady dostarczane do PSZOK-u papi(...)
»

Zakład Utylizacji Odpadów(...)

  Zakład Utylizacji Odpadów (ZUO) w Gorzowie Wlkp. utworzony został w marcu 1992 r. przez Zarząd Miasta w celu koordynacji zamierzeń związanych z tworzeniem kompleksowej gospodarki odpadami w trosce o środowisko naturalne miasta i okolic. W 1994 r. Zakład oddał do eksploatacji kwaterę składowiska odpadów o powierzchni 1,5 ha, spełniającą wymogi ochrony środowiska, wraz z infrastrukturą techniczną uwzględniającą planowaną budowę Zakładu w Chr&oac(...)
»