Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność prawna p(...)

Zadania związane z odebraniem i prawidłowym zagospodarowaniem odpadów komunalnych gmina wykonuje we współdziałaniu z innymi podmiotami, głównie mającymi status przedsiębiorców (włączając w to pojęcie spółki komunalne). A zatem i one ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie nowego systemu. Chodzi tu głównie o odpowiedzialność administracyjną, związaną z niewypełnianiem oznaczonych obowiązków ustanowionych przepisami. Sankcją za niewypełnienie danego obow(...)
»

System kaucji na opakowan(...)

Podstawowym celem wprowadzonego ustawą o opakowaniach obowiązku naliczania i pobierania kaucji na opakowania niektórych substancji niebezpiecznych było objęcie zorganizowanym systemem zagospodarowania wszystkich odpadów opakowaniowych powstających w wyniku stosowania substancji szczególnie niebezpiecznych. Należy podkreślić, że art. 10 ustawy o opakowaniach nakłada kilka obowiązków na producenta i importera środków niebezpiecznych, a mianowicie ustalanie wysokości kaucji na opakowania(...)
»