Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Ujednolicony tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, publikowany tuż po jej obszernej nowelizacji w 2005 r., zawiera ok. siedemdziesięciu odsyłaczy z informacjami o zmianach wprowadzonych w pierwszych trzech latach obowiązywania ustawy. Kilka z nich dotyczy wód opadowych i roztopowych. Świadczy to o tym, że do ustawodawcy docierały informacje o wątpliwościach tych, których przepisy ustawy interesowały. Przepisy zmieniono, pozostały pytania. Aby wody op(...)
»

Regulacje prawne i polity(...)

Przygotowywane przepisy dotyczące procesów wychwytywania, transportu i składowania CO2 są częścią szerszej regulacji prawnej – umów międzynarodowych i ustawodawstwa Unii Europejskiej - związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Najważniejszą podstawą prawną prowadzenia działań zmierzających do powstrzymania zmian klimatu jest Ramowa Konwencja ONZ w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), którą podpisano już 18 lat temu w Rio de Janeiro w 199(...)
»