Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

(...)

Kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stała się faktem. Zmiany dotyczyły m.in. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Już wcześniej ustawa zakładała, że każda gmina ma obowiązek utworzenia tzw. PSZOK-u samodzielnie lub w ramach związku międzygminnego. Jednak teraz mają one być stacjonarne. Skończy się „załatwianie sprawy” mobilnymi PSZOK-ami, które do tej pory miały być dowodem na wykonanie zadania dotyczącego ut(...)
»

Postępowanie z zużytym sp(...)

Sprzęt elektroniczny nowej generacji musi byś zgodny z obowiązującymi wymaganiami rynkowymi i prawnymi, dotyczącymi ochrony środowiska. Do najważniejszych wyzwań związanych z problemami ochrony środowiska, które muszą być brane pod uwagę w podejmowaniu decyzji techniczno-produkcyjnych należą gospodarka materiałami i procesami technologicznymi oraz zasobami naturalnymi i zużyciem energii, ochrona miejsca pracy, projektowanie zgodne z wymogami ochrony środowiska, a także recykling i odzysk.(...)
»