Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odnawialne źródła energii(...)

Europejskie rolnictwo jest jedynym sektorem gospodarki, który produkuje wielokrotnie więcej energii z OZE niż zużywa, i to rolnicy mają największy wkład w osiąganie unijnych celów związanych z OZE. Potwierdza to raport pt. „Wpływ energetyki odnawialnej na europejskich rolników”, sporządzony dla Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa (DG Agri)1. Scenariusz ujęty w raporcie mówi o koniecznym pięciokrotnym wzroście energii produkowanej z OZE w gospodarstwac(...)
»

PPP w gospodarce wodociąg(...)

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 3 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 3 ust 1 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (czyli zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków) jest zadaniem własnym gminy. (...)
»