Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tryb wyłaniania członków (...)

Artykuł 68 Ustawy z 30 czerwca 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji stanowi, iż jej przepisy oraz wydane na jej podstawie postanowienia stosuje się odpowiednio do komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych. Jednocześnie uregulowania dotyczące spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego – JST (rozdział 3 Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej) uwzględniają szczególne normy odsyłające do konkretnych przepisów ustawy o komer(...)
»

Z życia Związku: zwycięst(...)

Prezydent RP podpisał 23 sierpnia 2005 r. ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w tym nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 29 sierpnia odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Zarządu Związku, w czasie którego omówiono kilkumiesięczne intensywne prace nad zapewnieniem ustawie zapisów nieeliminujących przedsiębiorców z rynku (co byłoby skutkiem przedłożenia rządowego). Stało się to, co wydawało się niemożliwe. Na pewno rozwiązania wymaga(...)
»