Wszystkie artykuły w kategorii: "Artykuł promocyjny"

Polecane artykuły:

Jest dużo do zrobienia(...)

Jednym z zadań własnych gmin w nowym systemie gospodarowania odpadami jest zorganizowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. Niestety, brak szczegółowych zasad w tym zakresie, wynikających z obowiązujących przepisów, sprawia, że każdy samorząd tworzy własny system gospodarowania odpadami. Z definicj(...)
»

Opakowaniowa ignorancja(...)

1 stycznia 2002 roku weszła w życie Ustawa z 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU z 22 czerwca 2001 r.), która w rozdziale 4 traktuje o obowiązkach sprzedawcy i użytkownika produktów opakowaniowych. Ustawa nakłada na jednostki handlu detalicznego obowiązek m.in. przekazania swoim klientom informacji o dostępnych systemach zwrotu, zbiórki i recyklingu opakowań, co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży. (...)
»