Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Alokacja pomiarów hydraul(...)

Uzasadnienie rozważania problemu rozmieszczania pomiarów wielkości hydraulicznych w powiązaniu z zagadnieniem estymacji tych wielkości opiera się na dwóch przesłankach. Pierwsza z nich to powszechne dążenie przedsiębiorstw wodociągowych do posiadania symulacyjnego modelu sieci, zaś druga to niskie nasycenie sieci wodociągowych pomiarami i obserwowane próby zmiany tej sytuacji przez instalowanie nowych punktów pomiarowych. (...)
»

In house w polskich warun(...)

Zlecenie realizacji zadania własnego gminy, polegającego na organizacji systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych na jej terenie, gminnej spółce komunalnej jest prawem przysługującym gminie na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (tzw. nowa dyrektywa klasyczna). Zgodnie z unijnymi zobowiązaniami, Polska powinna implementować ten przepis najpóźniej do 18 kwietnia 2016 r(...)
»