Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dajemy szansę(...)

Z Michałem Korkozowiczem, prezesem zarządu spółki organizacji odzysku REBA SA, rozmawia Małgorzata Pisarska-Jamroży Reba jest jedną z dwóch organizacji odzysku zajmujących się recyklingiem baterii. Z czego wynika tak mała popularność tego odpadu? Zużyte baterie są odpadem poddawanym odzyskowi lub recyklingowi według rygorystycznych zasad i proced(...)
»

Usuwanie drzew lub krzewó(...)

Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2015 r. poz. 1651), regułą jest, że drzewa rosnące poza lasami mogą być usunięte dopiero na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji. Jednak jak w przypadku każdej reguły, istnieją pewne wyjątki. Z punktu widzenia posiadaczy nieruchomości oraz organów odpowiedzialnych za ochronę zieleni, bardzo ważnym zagadnieniem jest więc precyzyjne ustalenie, w(...)
»