Biblioteka wod-kan

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2013-9
  DRUKUJ

Wpływ składu chemicznego ścieków i odcieków na specjację, konwersje i usuwanie azotu w oczyszczalniach hydrofitowych

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

M. Gajewska

Gdańsk 2013

ISBN 978-83-7348-483-2

Alternatywę dla konwencjonalnych systemów w oczyszczaniu różnorodnych rodzajów ścieków mogą być oczyszczalnie hydrofitowe, nazywane często systemami „zielonymi” z powodu małego zapotrzebowania na energię i dużą bioróżnorodność gatunków zasiedlających te systemy. Takie oczyszczalnie stosuje się do podczyszczania wód powierzchniowych o małym stopniu zanieczyszczenia, ścieków bytowych i przemysłowych, a także do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. Usuwanie zanieczyszczeń w systemach hydrofitowych następuje za pośrednictwem procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku wodno-gruntowo-roślinnym, przy udziale różnorodnych mikroorganizmów.

W publikacji zaprezentowano wyniki badań, dotyczące konwersji i usuwania związków azotu w złożach trzcinowych, pracujących w wielostopniowych systemach hydrofitowych (WSH). Na podstawie wykonanych obliczeń sporządzono nomogramy, które mogą stać się pomocne podczas projektowania wielostopniowych systemów hydrofitowych, przeznaczonych do usuwania związków azotu. Analiza warunków przemian związków azotu pozwoliła na stwierdzenie, że w oczyszczalniach hydrofitowych istotną rolę odgrywa specjacja związków azotu, która determinuje jednostkowe procesy usuwania tego pierwiastka. Książkę opublikowało Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

J. Rak, B. Tchórzewska-Cieślak

Piaseczno 2013-07-26

ISBN 978-83-60956-34-2

Tematyka monografii to efekt badań naukowych i pilnej potrzeby zwrócenia uwagi na obszar oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców. Głównym celem pracy jest wskazanie metod identyfikacji oraz oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW). Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły wskazać obszary i instrumenty skutecznie ograniczające ryzyko.

Bardzo istotna wydaje się szczegółowa analiza ryzyka dla poszczególnych etapów funkcjonowania podsystemu dystrybucji wody, która zapewnia informacje niezbędne do podejmowania decyzji związanych z jego redukcją. Określenie wielkości ryzyka związanego kolejno z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją oraz ich sumy umożliwia odpowiednią reakcję na poszczególnych etapach, co w konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia ryzyka funkcjonowania podsystemu.

Publikacja jest adresowana do pracowników firm projektowych, eksploatatorów systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) w przedsiębiorstwach wodociągowych, środowiska naukowego, doktorantów oraz studentów wyższych uczelni technicznych, rolniczych i uniwersytetów. Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki.

Zastosowanie elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego i stałego pola magnetycznego w procesach oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych

M. Dębowski, M. Krzemieniewski, M. Zieliński

Olsztyn 2012

ISBN 978-83-7299-779-1

Przedstawione w publikacji wyniki badań wskazują, iż alternatywą dla obecnie stosowanych metod oczyszczania ścieków i przeróbki osadów mogą być nowatorskie techniki, oparte na wykorzystaniu takich czynników fizycznych, jak elektromagnetyczne promieniowanie mikrofalowe oraz stałe pole magnetyczne.

Przeprowadzone prace badawcze dowiodły, iż natężenie promieniowania mikrofalowego oraz sposób jego doprowadzenia do reaktorów biologicznych mają istotne znaczenie w procesach przemiany związków organicznych w ściekach komunalnych. Dostarczenie energii mikrofalowej wpłynęło m.in. na warunki tlenowe we wnętrzu błony biologicznej, co zintensyfikowało proces nitryfikacji. Udowodniono również, że pole magnetyczne o odpowiednio dobranych parametrach wpływa na zmianę takich własności cieczy, jak: napięcie powierzchniowe, gęstość czy lepkość. Stałe pole magnetyczne oddziałuje także na sprawność usuwania związków węgla i azotu metodą osadu czynnego ze ścieków.

Książka może stanowić cenne źródło wiedzy dla administratorów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków oraz może stać się inspiracją dla naukowców do prowadzenia bardziej zaawansowanych badań z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego oraz stałego pola magnetycznego. Publikacja została wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

GDZIE ZAMAWIAĆ KSIĄŻKI

 

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

tel. 58 347 22 99

fax 58 347 23 90

wydaw@pg.gda.pl

pg.gda.pl/wydawnictwo

 

Wydawnictwo Seidel-Przywecki

05-500 Piaseczno, Józefosław, ul. Ogrodowa 21M

tel./faks 22 877 31 88

zamowienia@seidel-przywecki.pl

www.seidel-przywecki.pl

 

Wydawnictwo UWM

ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn

tel. 89 523 36 61

fax 89 523 34 38

wydawca@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/wydawnictwo

Opracowanie: Martyna Matuszczak

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus