Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Gdyby zgodnie z danymi GUS przyjąć, że w 2004 r. sprzedaż wody na osobę w gospodarstwach domowych wynosiła 40,5 m3 na dobę, to przy założeniu, że polskie wodociągi obsługują ok. 30,35 mln odbiorców, a na cele bytowo-gospodarcze przeznaczają 80% całej objętości sprzedawanej wody, można szacować roczną sprzedaż na ok. 1,54 mld m3. Stąd przy procentowym wskaźniku strat, wynoszącym ok. 20% wody wtłaczanej do sieci, bliskiemu średniemu z tych, jakie w ankietach przeprowadzony(...)
»

Nowelizacja przepisów kar(...)

  Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185 poz. 1243, z późn. zm.), posiadacz odpadów prowadzący ich ewidencję jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Obowiązek ten wszedł w życie 1 października 2001 r. &nbsp(...)
»