Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zbyt wolne tempo(...)

Raport Najwyższej Izby Kontroli W objętym kontrolą okresie (2003-2006) inwestycje drogowe realizowano w tempie wolniejszym niż zakładano. Spośród 28 skontrolowanych jednostek samorządowych żadna nie otrzymała oceny negatywnej, osiem uzyskało opinię pozytywną, zaś w działalności pozostałych stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości. (...)
»

Odbiór odpadów komunalnyc(...)

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 r. dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi zawsze stanowiły swoiste uzupełnienie w stosunku do norm regulujących ogólne zasady gospodarki odpadami. Wraz z ich ewolucją dokonywano niezbędnych korekt, jednak ogólny zakres ustawy o czystości i porządku w gminach pozostał niezmieniony. Zmiana nastąpiła wskutek uchwalenia tzw. ustawy czyszczącej (DzU z 2003 r. nr 7, poz. 78 - z mocą od 6 lutego 2003 r.). Najistotni(...)
»