Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

LCA elementem zarządzania(...)

Jednym z relatywnie nowych instrumentów zarządzania środowiskiem jest środowiskowa ocena cyklu życia, zwana w skrócie LCA (z ang. Life Cycle Assessment). Służy ona identyfikacji, kwantyfikacji i ocenie aspektów środowiskowych oraz potencjalnych wpływów na środowisko występujących w całych cyklach życia wyrobów (produktów i usług). LCA zaliczane jest do tzw. procedur dobrowolnego stosowania, wchodzących w zakres instrumentów poś(...)
»

Składowanie nadal najpopu(...)

Wejście w życie dyrektywy unijnej 1993/31/WE dotyczącej składowisk odpadów (wprowadzonej w Hiszpanii Dekretem Królewskim 1481/2001) przyniosło wyraźną zmianę w zarządzaniu odpadami w Europie. Hiszpania jest bez wątpienia jednym z krajów europejskich, w którym najczęściej stosowanym rozwiązaniem problemu unieszkodliwiania odpadów wciąż jest ich składowanie. W 2001 r. Hisz(...)
»