Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Wody opadowe oraz roztopo(...)

Liczne uwagi zgłaszane przez przedstawicieli branży wod-kan do projektu Ustawy Prawo wodne z 26 kwietnia 2016 r. inspirują do pogłębienia rozważań nad rozwiązaniami zaproponowanymi przez Ministerstwo Środowiska1.  Wydaje się przy tym, że szczegółowej analizy wymagają przede wszystkim przepisy nowego1 Prawa wodnego, które ogniskują się na kwestiach związanych z wodami opadowymi oraz roztopowymi.  Usunięcie definicji ścieków&nbsp(...)
»

Emisje pod ciągłą kontrol(...)

Prowadzący instalacje lub urządzenia emitujące pyły i gazy do atmosfery są zobowiązani do okresowych lub ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń. Za przekroczenie dopuszczalnych wielkości emisji wymierzane są administracyjne kary pieniężne. Podstawowe zasady ochrony środowiska, w tym w szczególności ochrony powietrza zostały zdefiniowane w Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (P.o.ś)1.Zgodnie z art. 6 tego aktu prawnego ten, kto pode(...)
»