Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

RPO a gospodarka wodno-śc(...)

Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków to zadania własne gmin. Środki na ich realizację mogą pochodzić z kilku źródeł, m.in. regionalnych programów operacyjnych, na które przeznaczono aż ¼ środków unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013. Sytuacja w gospodarce ściekowej w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat znacznie się poprawiła. Jednakże wciąż odnotowuje się duże dysproporcje w dostępie do systemów kanalizacyjnych pomiędzy(...)
»

Przepisy i procedury doty(...)

Właściciel obiektu oraz przedsiębiorstwo wykonujące roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest Obowiązki właściciela obiektu Właściciel obiektu, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do: sporządzenia „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”9(...)
»