Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Biogaz składowiskowy – pe(...)

W ramach toczącego się procesu legislacyjnego dotyczącego nowelizacji ustawy o OZE, umożliwiającego przeprowadzenie aukcji OZE w 2018 r., warto wskazać na znaczącą pozycję biogazowni na składowiskach odpadów, które powinny stać się ważnym elementem realizacji celów w zakres polityki klimatyczno-energetycznej. Pojęcie biogazu w prawie polskim, na podstawie implementacji rozwiązań unijnych, zostało uregulowane w Ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach ener(...)
»

Pozwolenia emisyjne – odm(...)

  Polski ustawodawca przewidział bardzo szeroki katalog przesłanek negatywnych, odmownych do wydania tzw. pozwolenia emisyjnego. Ich analiza prowadzi do wniosku, że są one określone w sposób bardzo nieprecyzyjny, co może powodować wątpliwości w praktyce. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska, eksploatacja instalacji powodująca: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lu(...)
»