Inwestycyjny Kalejdoskop

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2012-2
  DRUKUJ

W trosce o czyste Mazury

W Rynie (woj. warmińsko-mazurskie) ruszyła budowa ekologicznej miniprzystani żeglarskiej, wyposażonej w systemy odbioru ścieków i segregacji odpadów. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację dużego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa ekologicznych miniprzystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego”. Koszt realizacji inwestycji wyceniono na 6,7 mln zł, z czego 5,3 mln zł to środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.1.3. System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach). W ramach przedsięwzięcia nad jeziorem Ryńskim powstanie dwukondygnacyjny budynek miniprzystani żeglarskiej, wyposażony w pomieszczenia sanitarne wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną, dwa pomosty pływające z miejscami do cumowania na 60 jachtów, pomost stały oraz slip do wodowania jachtów i sprzętu pływającego. Inwestycja obejmuje również modernizację istniejącego pomostu stałego, rozbudowę infrastruktury technicznej, przyłączy elektroenergetycznych, oświetlenia terenu, przyłączy kanalizacji sanitarnej, systemu odbioru ścieków i wód zęzowych z jachtów, systemu odbioru odpadów oraz kanalizacji deszczowej. Ponadto w skład przedsięwzięcia wchodzi przebudowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego, budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie terenów zielonych. Zadanie do końca listopada 2012 r. wykona Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON z Giżycka. Wartość robót budowlanych to ponad 5,8 mln zł brutto.
 
Budowa  systemu wodociągowego
Ponad 1,7 mln zł brutto pochłonie budowa sieci wodociągowej w gm. Jarczów (woj. lubelskie) wraz ze stacją wodociągową w Woli Gródeckiej. W ramach przedsięwzięcia powstanie ok. 14 044 m sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Gródecka, Wola Gródecka Kolonia, Gródek Kolonia oraz Gródek wraz z przyłączami. Ponadto w miejscowości Wola Gródecka wybudowana zostanie stacja wodociągowa, składająca się z pompy głębinowej, rurociągów wewnętrznych wody oraz zbiornika na wodę o pojemności 25 m3. Obiekt będzie wyposażony w niezbędne linie zasilające, przyłącze kanalizacji sanitarnej i zbiornik na ścieki, ogrodzenie oraz drogę dojazdową. Inwestycja będzie realizowana przy udziale unijnej dotacji, przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). Zadanie do końca września 2012 r. wykona Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INŻ-WOD-BUD Mieczysław Szopa z Lublina.
 
Stacja jak nowa
Na terenie gm. Stary Uścimów (woj. lubelskie) zostanie zrealizowany projekt mający na celu uporządkowanie i rozbudowę systemu wodociągowego. Przedsięwzięcie warte ponad 1,1 mln zł brutto obejmuje m.in. przebudowę i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka. W ramach projektu wymienione zostaną urządzenia hydroforowe na zestaw hydroforowy o wydajności 40 m3/h, odżelaziacze i przewody instalacji technologicznej, aparatura sprężonego powietrza oraz instalacja dozowania chloru. Dzięki modernizacji wydajność stacji wzrośnie do 35 m3 wody uzdatnionej na godzinę. Zgodnie z założeniami technologicznymi, linia uzdatniania wody składać się będzie z dwóch filtrów ciśnieniowych o średnicy 1600 mm, wypełnionych złożem mieszanym: kwarcowym i katalitycznym z aeratorem o średnicy 800 mm. Filtry ciśnieniowe wykonane ze stali niskowęglowej pracować będą automatycznie dzięki wyposażeniu w komplet zaworów hydraulicznych i sterownik. Instalacja sprężonego powietrza wykonana zostanie z rur ze stali nierdzewnej. Woda surowa napowietrzana będzie za pomocą sprężarki, a zruszenie złoża w filtrach za pomocą dmuchawy. W zakres przedsięwzięcia wchodzi również remont budynku stacji, rozbudowa infrastruktury drogowej oraz wymiana ogrodzenia. Ponadto inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej Stara Jedlanka – Drozdówka o długości 1093 m i przyłączenie do istniejącego systemu za pomocą zasuwy wodociągowej. Na trasie sieci wykonane zostaną 4 hydranty nadziemne przeciwpożarowe. Na realizacje przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prace budowlane prowadzone przez firmę EKOIDEA Tomasz Olek z Radomia mają zakończyć się do 15 października 2012 r.
 
Osady pod słońcem
Do końca września 2013 r. przy oczyszczalni ścieków w Antoniowie (woj.opolskie) powstanie słoneczna suszarnia osadów komunalnych. W ramach postępowania przetargowego wykonawcą tego zadania została firma Metromex z Olsztyna. Zakres przedsięwzięcia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowę suszarni słonecznej osadów komunalnych, wykonanie niezbędnych sieci, instalacji i infrastruktury towarzyszącej oraz montaż urządzeń i wyposażenia suszarni. Zadanie o łącznej wartości ponad 5,9 mln zł brutto realizowane jest w ramach projektu „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek – Trias Opolski”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem tego projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ozimek oraz poprawa czystości wód powierzchniowych. Jego całkowita wartość to blisko 102,5 mln zł. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to ponad 50,4 mln zł.
 
Rozbudowa w gminie Osie
Do końca czerwca 2012 r. we wsi Osie (gm. Osie, woj. kujawsko-pomorskie) rozbudowane zostanie ujecie wody oraz stacja wodociągowa. Inwestycja, której wartość przekroczy 1,5 mln zł brutto, otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). Projekt obejmuje rozbudowę stacji wodociągowej wraz z kanalizacją wewnętrzną, wyposażeniem technologicznym i zasilaniem energetycznym. Powstanie nowa studnia głębinowa wraz z wyposażeniem, stalowy zbiornik retencyjny, podzielony na dwie komory o pojemności 100 m3 każda, odstojnik wód popłucznych, osadnik ścieków oraz studnia neutrlizacyjna. Ponadto w dwóch istniejących studniach zamontowane zostaną nowe zestawy pompowe oraz obudowy z tworzyw sztucznych. W zakres inwestycji wchodzi także remont i rozbudowa budynku stacji, demontaż dwóch istniejących zbiorników poziomych. Wykonane zostaną również instalacje elektryczne, infrastruktura drogowa, nasadzenia zieleni oraz ogrodzenia. Realizację zadania powierzono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu HYDRO-SYSTEM Tomasz Paradowski.
 
Kanalizacyjna inwestycja
Ponad 4,5 mln zł brutto będzie kosztowała budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami na terenie gm. Białaczów (woj. łódzkie). Zadanie do końca listopada 2013 r. zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe WIKTOR Piotr Machalewski i Witold Świtkowski z Radomska. Inwestycja podzielona została na trzy zadania. Pierwsze z nich obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Petrykozy o łącznej długości 8827 m (sieć grawitacyjna – 7059 m, kanały tłoczne – 1768 m) wraz z 1575 m przyłączy oraz czterema przepompowniami. W ramach zadania nr 2 w miejscowości Radwan powstanie 3767 m kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna – 2338 m, tłoczna – 1429 m) oraz 968 m kanałów przyłączeniowych i trzy przepompownie. Ostatnie zadanie obejmuje zasięgiem dwie miejscowości: Petrykozy-Skronina i Parczówek. Na ich terenie wybudowana będzie sieć o łącznej długości 1732 m. Powstanie 1274 m kolektorów grawitacyjnych, 458 m kanałów tłocznych, 130 m przykanalików oraz dwie przepompownie ścieków. Inwestycja, dzięki której na terenie gm. Białaczów powstanie łącznie 14 326 m sieci kanalizacyjnej, współfinansowana jest z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej).
 
Unijne przedsięwzięcie
Zakończył się przetarg obejmujący modernizację oczyszczalni ścieków wraz z remontem budynków i dróg w miejscowości Stare Pole (woj. pomorskie). Kontrakt opiewa na ponad 1,4 mln zł brutto. Na podstawie postępowania przetargowego wykonawcą zadania zostało konsorcjum, w którego skład wchodzi Spółdzielnia Pracy Elektra z Gdyni oraz spółka EKO-MTK z Brwinowa. Zakres inwestycji obejmuje zmianę technologii oczyszczania oraz wymianę wyeksploatowanych urządzeń. W wyniku realizacji przedsięwzięcia oczyszczalnia zostanie przygotowana do przyjęcia średniodobowo 500 m3/d ścieków surowych. Obiekt będzie składać się z sitopiaskownika, wyposażonego w system napowietrzania, oraz łapaczy tłuszczu, a także z części biologicznej – bioreaktora podzielonego na komory denitryfikacji i nitryfikacji oraz osadników wtórnych. Osady nadmierne z osadników wtórnych będą trafiały do komory stabilizacji i zagęszczania osadu i dalej do stacji odwadniania osadu, gdzie poprzez zastosowanie prasy taśmowej zostaną odwodnione. Na realizację przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono do 1 czerwca 2012 r.
 
Kanalizacja w dolinie Prądnika
Zakład Usługowy WOD-KAN-GAZ Józef Lis z Przeworska wygrał przetarg na rozbudowę kanalizacji sanitarnej miejscowości Sułoszowa III (gm. Sułoszowa, woj. małopolskie). Kontrakt opiewa na ponad 3,8 mln zł brutto. Inwestycja wchodzi w skład projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców miejscowości Sułoszowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu”, który został zakwalifikowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach przedsięwzięcia w miejscowości Sułoszowa III powstanie 11 283 m sieci kanalizacyjnej. Planowane jest wykonanie 8855,5 m sieci grawitacyjnej oraz 2427,5 m kolektorów tłocznych. Ponadto zbudowane będą cztery przepompownie oraz cztery studnie pełniące funkcję retencyjną. Termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono na 30 listopada 2012 r.
 
Na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych oraz www.przetargi.egospodarka.pl
Opracowanie: Martyna Matuszczak
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus