Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biomasa – kłopotliw(...)

Cz. II – charakterystyka głównych grup surowców bioenergetycznych Obecnie, z praktycznego punktu widzenia, główne grupy surowców bioenergetycznych to drewno i zasoby leśne, rośliny zbożowe (spożywcze i przemysłowe), słoma, trawa i pozostałości z uprawy winorośli i oliwek. Drewno i zasoby leśne Drewno i produkty leśne są głównym surowcem paliwowym wielu państw nie zrzeszonych w OPEC (kraje tropikalne, rozwijające się). Szacuje się, że ta sytuacja pozo(...)
»

Biogazownie przy oczyszcz(...)

Jednym z rozwiązań problemu gospodarki ściekami w oczyszczalniach ścieków jest wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji biogazu. Rodzi się jednak pytanie, na ile jest to zasadne w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy powstawanie tzw. osadów ściekowych. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21, ze zm., dalej: „u.o.”) komunalne osady ściekowe stanowią: pochodzący (...)
»