Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nierówno traktowani (...)

  Wsparcie udzielane w ramach funduszy europejskich w sektorze odnawialnych źródeł energii przewidziane jest zarówno w ramach ogólnopolskich programów (np. POIiŚ i POIG), jak i regionalnych (RPO).    Rozdział środków dokonywany jest w oparciu o konkursy zamknięte, w ramach ogłaszanych naborów wniosków. Kryteria wyboru projektów do finansowania powinny być konstruowane w sposó(...)
»

Inspekcja Ochrony Środowi(...)

Uprawnienia nadzorcze Inspekcji regulują przepisy ustaw materialnych (m.in. Prawa ochrony środowiska, ustaw dotyczących postępowania z odpadami i Prawa wodnego), a przede wszystkim Ustawa z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (DzU z 2002 r. nr 112, poz. 982 z późn. zm.). Do uprawnień tych należy zwłaszcza wstrzymywanie działalności oraz nakładanie administracyjnych kar pieniężnych. Zadania związane z tymi uprawnieniami zostały omówione we wcześniejszych artykułach dotycząc(...)
»