Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kosy silnikowe(...)

Kosy mechaniczne są przeznaczone do wykaszania wysokich traw położonych na niedużych powierzchniach, najczęściej na nierównościach lub w trudno dostępnych miejscach. Ponadto umożliwiają koszenie traw poprzerastanych chwastami, wycinanie krzewów, a nawet ścinanie młodych drzew o grubości do 20 cm. Na rynku krajowym występują kosy pochodzące głównie z importu, jest ich kilkadziesiąt typów. Pod względem liczebności typów wyróżniają się takie firmy jak: Stihl, Husqvarna, Solo, Alpi(...)
»

Spór o przymusową umowę(...)

Artykuł 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stwierdza, że „zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy”. Z kolei art. 31 tejże ustawy dopuszcza, aby „osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogły je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie”. Chociaż i(...)
»