Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Igły w stogu… odpadów(...)

Wśród wielu różnych odpadów, które nie powinny znajdować się w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, nierzadko trafiają się także zużyte strzykawki i igły. Stanowią one nie tylko poważne zagrożenie dla pracowników sortowni odpadów, ale są również istotnym czynnikiem wpływającym na budżet zakładów zajmujących się gospodarką odpadami. Polacy w większości deklarują, że regularnie sortują odpady – ten fakt ukazują „Badania św(...)
»

Składowanie odpadów. Cz. (...)

Ustalenie lokalizacji składowiska powinno nastąpić w trybie przepisów ogólnych, przede wszystkim w oparciu o dwie ustawy: z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Zgodnie z założeniami ustawy o od(...)
»