Inwestycyjny kalejdoskop

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2011-5
  DRUKUJ

 

Wodociąg Bukowa Wielka
Na terenie gm. Sawin (woj. lubelskie) zostanie zrealizowany projekt mający na celu uporządkowanie i rozbudowę systemu wodociągowego. W ramach zadania wartego ponad 3,9 mln zł brutto powstanie wodociąg grupowy Bukowa Wielka. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. budowę ujęcia wody, przepompowni strefowej w Łukówku oraz modernizację stacji wodociągowej w Bukowie Wielkiej. Ponadto we wsiach Bukowa Wielka, Bukowa Mała, Średni Łan, Radianów i Łukówek powstanie 50 673 m sieci wodociągowej. Projekt obejmuje także wykonanie 241 studzienek wodomierzowych na sieci oraz przyłączy wodociągowych o łącznej długości 2 958 m. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska, kategoria I Gospodarka wodno-ściekowa). Zadanie do końca sierpnia 2013 r. wykona Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Inwod Roman Placek z Lubartowa.
 
Zautomatyzowane stacje
Zakończył się przetarg obejmujący przebudowę i modernizację czterech stacji uzdatniania wody w gm. Ozimek (woj. opolskie). Wykonanie zadania wartego ponad 3,5 mln zł brutto powierzono firmie Wodropol z Wrocławia. W skład inwestycji wchodzi modernizacja SUW Częstochowska, Polna, Mnichus oraz Biestrzynnik. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ciągów technologicznych w celu usprawnienia funkcjonowania systemu uzdatniania oraz poprawy jakości uzdatnionej wody. W obiektach przeprowadzone zostaną także niezbędne prace remontowo-budowlane. Wszystkie modernizowane stacje przystosowane zostaną do pracy automatycznej z wizualizacją i zdalnym nadzorem. W oczyszczalni ścieków w Antoniowie powstanie centralna dyspozytornia, zbierająca informacje z SUW Częstochowska, Polna, Mnichus, Biestrzynnik i Szczedrzyk. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w gm. Ozimek – Trias Opolski”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono do końca marca 2013 r.
 
Oczyszczalnia jak nowa
Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I” wkracza w kolejną fazę realizacji. Podpisano umowę na wykonanie kontraktu W5, obejmującego modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach. Na podstawie postępowania przetargowego wykonawcą tego zadania zostało przedsiębiorstwo Hydro-Marko z Jarocina. W zakres inwestycji wchodzi m.in. przebudowa węzła oczyszczania mechanicznego ścieków dowożonych, obejmująca budowę podziemnego zbiornika uśredniającego na ścieki dowożone, sieci technologicznych, linii elektroenergetycznej i sterującej oraz przebudowę istniejącej stacji zlewnej wraz z węzłem pomiarowym oraz węzłem oczyszczania mechanicznego. Modernizacja oczyszczalni obejmie również wymianę zgarniaczy w osadnikach wtórnych, instalację pomp recyrkulacji wewnętrznej i dmuchawy do napowietrzania reaktora biologicznego, renowację powierzchni betonowych oraz wymianę barierek. Na realizację zadania wartego ponad 4,3 mln zł brutto pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono do końca 2013 r.
 
Stawowe oczyszczanie
Do końca września 2011 r. w miejscowości Unieck (woj. mazowieckie) wybudowana zostanie biologiczna oczyszczalnia ścieków typu stawowego o przepustowości 210 m3/d. Obiekt składać się będzie m.in. z pompowni ścieków, sitopiaskownika wraz z obejściem i kratą ręczną, punktu zlewnego ścieków dowożonych, trzech stawów (sedymentacyjnego, napowietrzanego, doczyszczającego) oraz budowli odpływowej z trójkątem do pomiaru ilości ścieków oczyszczonych. Ponadto powstanie budynek socjalno-techniczny, stanowisko dmuchaw, kontenery na odpady (skratki i piasek), studnia wodomierzowa, aerator, transformator, agregat prądotwórczy, a także niezbędne rurociągi – tłoczny ścieków surowych, grawitacyjny ścieków oczyszczonych oraz sieci międzyobiektowe grawitacyjne. Realizację zadania wartego blisko 3,2 mln zł brutto powierzono Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowemu Z. Niżyński z Wyszkowa. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Działanie 4.1. Gospodarka wodno ściekowa).
 
Rozbudowa w Nekli
Projekt obejmujący rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Nekli (woj. wielkopolskie) wkracza w kolejna fazę realizacji. Podpisano kontrakt z wykonawcą, którym na podstawie postępowania przetargowego zostało przedsiębiorstwo Ata-Technik z Budzynia. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wydajności obiektu do 850 m3/d. Oczyszczalnia działać będzie w oparciu o technologię zintegrowanego usuwania związków biogennych w procesie niskoobciążonego osadu czynnego, pracującego w układzie tłokowym z zastosowaniem wydzielonej stabilizacji tlenowej osadu. Inwestycja obejmuje m.in. budowę wiaty technologicznej, budynku technicznego, reaktora biologicznego, dwóch komór pomiarowych recyrkulacji, komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, czterech osadników wtórnych, zbiornika wody technologicznej oraz punktu mycia taboru i punktu zlewnego ścieków dowożonych. Przebudowany zostanie budynek socjalny, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, przepompownia ścieków ogólnych, zbiornik retencyjny ścieków oraz zagęszczacz osadu. Ponadto w ramach zadania rozbudowana zostanie sieć uzbrojenia, rurociągi technologiczne oraz infrastruktura drogowa wokół obiektu. Przedsięwzięcie warte blisko 8,6 mln zł brutto współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). Planowany termin zakończenia prac budowlanych został ustalony na 31 maja 2012 r.
 
Rusza kanalizacja
Ponad 4,6 mln zł brutto pochłonie inwestycja mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Kuślin (woj. wielkopolskie). Zadanie obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi i przyłączami we wsiach Kuślin, Michorzewo i Michorzewko. W Kuślinie powstanie 838 m kanalizacji sanitarnej, 273 m przyłączy oraz przepompownia ścieków. Wieś Michorzewo dzięki inwestycji zyska 3638 m sieci kanalizacyjnej, 365 m przyłączy oraz dwie przepompownie ścieków. W Michorzewku natomiast wybudowane zostanie 5118 m kolektorów kanalizacyjnych wraz z 497 m przyłączy oraz trzema przepompowniami. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie do końca maja 2012 r. wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robinex z Wolsztyna.
 
Nowatorskie technologie w Żółkowie
Ponad 6 mln zł brutto będzie kosztowała rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żółkowie (gm. Żerków, woj. wielkopolskie). Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje budowę nowego zbiornika Biogradex II oraz modernizację istniejącego zbiornika Biogradex I. Zastosowana w oczyszczalni technologia Biogradex opiera się na procesie oczyszczania ścieków osadem czynnym niskoobciążonym. Proces prowadzony jest z głęboką denitryfikacją i nitryfikacją jako przepływowy. Całość jest więc oparta na znanych procesach oczyszczania ścieków w połączeniu z instalacją pozwalającą na odgazowanie mieszaniny osadu czynnego przed jej odprowadzeniem do osadnika wtórnego. W ramach zadania na terenie oczyszczalni powstanie także budynek socjalno-techniczny, mieszczący m.in. komorę krat i piaskownika, odpływ ścieków oczyszczonych czy spływ wody osadowej. Zmodernizowana zostanie pompownia lokalna, budynek techniczny oraz obudowa agregatu prądotwórczego. Przedsięwzięcie obejmuje również rozbudowę uzbrojenia terenu oczyszczalni (sieci zewnętrznych wod-kan, instalacji elektrycznych, AKPiA, zasilenia energetycznego), infrastruktury drogowej, nasadzeń zieleni oraz ogrodzeń. Zadanie do końca grudnia 2012 r. wykona Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych Wodkan z Poznania.
 
Milionowa inwestycja
Konsorcjum firm Fambud ze Skierniewic oraz Krol z Wołomina wygrało przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamienie w gm. Lesznowola (woj. mazowieckie). Kontrakt opiewa na ponad 7,5 mln zł brutto. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). W ramach inwestycji powstanie oczyszczalnia ścieków o przepustowości 650 m3/d. Projektowany obiekt składać się będzie z kraty hakowej w studni kanalizacyjnej, pompowni ścieków surowych, dwóch bioreaktórw, zbiornika osadu nadmiernego, budynku technicznego, studni pomiarowej ilości ścieków oczyszczonych, pompowni ścieków oczyszczonych i połączeń międzyobiektowych (kanałów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych). Wokół obiektu powstaną ogrodzenia, drogi, nasadzenia zieleni oraz wał ziemny izolacyjny na części południowej nieruchomości. Przedsięwzięcie obejmuje również budowę wylotu rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych do rzeki Raszynki oraz wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zamienie. Termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono na 17 lutego 2012 r.
 
Modernizacja w Radzanowie
Do końca września 2011 r. w miejscowości Juryszewo (gm. Radzanowo, woj. mazowieckie) zostanie zmodernizowana stacja uzdatniania wody. Realizacją zadania wartego ponad 1,8 mln zł brutto zajmie się Zakład Obsługi i Inwestycji Sekulski Janusz z Sierpc. W ramach modernizacji stacja wyposażona zostanie w nowe urządzenia technologiczne wraz z osprzętem i armaturą, dwa zbiorniki wyrównawcze, rurociągi wód popłucznych oraz przelewowy i awaryjny spust wody ze zbiorników wyrównawczych. Powstaną również rurociągi międzyobiektowe (przewody: ssawne, tłoczne, wody uzdatnionej i wody surowej) oraz tymczasowa stacja uzdatniania. W obiekcie wykonane zostaną niezbędne prace budowlane i elektryczne. W ramach zadania przewidziano także demontaż istniejących pomp głębinowych, uzbrojenia studni oraz urządzeń technologicznych wraz z osprzętem i armaturą. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych oraz www.przetargi.egospodarka.pl
 
Opracowanie: Martyna Matuszczak

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus